2018.06.21. Священная Пирейская Митрополия. Отдел по ересям и парарелигиям: «НОВЫЕ УДОСТОВЕРЕНИЯ ЛИЧНОСТИ: СОВРЕМЕННОЕ ЭЛЕКТРОННОЕ РАБСТВО!»

image_pdfimage_print

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΙΡΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΑΘΡΗΣΚΕΙΩΝ ΝΕΕΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ: Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΟΥΛΕΙΑ! Εν Πειραιεί τη 21η Ιουνίου 2018

Новая «эра Оруэлла» теперь стала ощутимой реальностью. Всем хорошо известна классическая «пророческая» книга великого британского писателя, романиста и публициста Джорджа Оруэлла, под названием «1984 — Большой брат», которую он написал в 1949 году, описывая за 69 лет до нашего времени нашу эпоху с удивительными деталями, фактами, которые мы переживаем сегодня.

В романе Оруэлла: телевизионные экраны контролируют каждое движения людей, и особенно членов «партии». Обширно практикуется идеологическая манипуляция, пропаганда, а наказуемые заключенные наказываются. Власть взяли государственный терроризм и продолжающиеся войны под предлогом сохранения безопасности граждан. Некоторые расценивали эту книгу за проявление болезненного мировоззрения, творческой выдумкой автора. Но сегодняшние события полностью оправдали Оруэлла, и многие характеризуют нашу эпоху как «оруэлловский», что является синонимом отсутствия свободы и электронным рабством. Современного человека сегодня связывают невидимыми оковами электронного управления для легкого подчинения руководству со стороны невидимых и видимых глобальных властных центров силы, которые лихорадочно работают над выстраиванием глобального объединения человечества.

Быстрое развитие новых электронных технологий, в особенности Информатики, в сочетании с крахом коммунистических режимов в начале 1990-х годов в Советском Союзе и в остальной части Восточной Европе создали новые возможности для создания глобального господства. Отсутствие внушающего страх противника, который воплощался в коммунистической угрозе, породило соответствующие предпосылки для международных сионистских центров, многонациональных финансовых лобби и клубов избранных людей, таких как Бильдерберг, которые невидимо и тайным образом управляют человечеством, чтобы двигаться вперед, быстрыми темпами ради достижения их будущих целей, глобального правительства. Но для этого требуется полный электронный контроль всех личных данных всех граждан, всего человечества. Этот полный электронный контроль, также называемый электронным учетом, может быть самым образом реализован путем внедрения и введения новых электронных карт или идентификаторов-паспортов. Другими словами, новые удостоверения личности и станут «ключом» для реализации этого видения, краеугольным камнем, который будет поддерживать глобальное строение власти и контроля.

Согласно информации современного исследователя по данному вопросу, [1] история новых удостоверений личности началась в 1986 году, 32 года назад, с принятия Закона 1599/1986, известного как «Закон Кутсогиорга», о правительстве Андреаса Папандреу. Этот закон предусматривал выдачу нового удостоверения личности с введением единого регистрационного кода (EKAM). Позднее, в 1991 году, в закон «Кутсогиорга» были внесены поправки в Закон 1988/1991 года. Оба эти закона не были окончательно реализованы из-за сильного сопротивления греческого народа и Церкви. Вся проблема вновь возникла в 1997 году в связи с ратификацией Шенгенского Соглашения, а затем, в течение 2000-х годов, начала формироваться инфраструктура для создания Карты Гражданина (то есть id электронный паспорт) с уникальным кодовым номером и возможностью электронного хранения и взаимосвязи личных данных ее владельца. Карта Гражданина была введена законом 3839/2010 (закон Рагусси) и была официально объявлена тогдашним премьер-министром г-ном Г. Папандреу в 2011 году. Ключевым элементом, что следует выделить особо, потому что он очень важен и многое раскрывает, является непрозрачность, скрытость со стороны уважаемого правительства в отношении технических характеристик карты, которые еще не были официально объявлены. Однако, согласно немногим заявлениям, Карта Гражданина (которая в наши дни была «окрещена» с новым названием «новой тавтотитой», хотя на самом деле она не отличается от старой карты гражданина) будет включать AMKА (СНИСЛ)., АФМ (ИНН), номер демонстрации и полицейский идентификационный номер. Также в ней появится «умный» микрочип технологии R.F.I.D., наличие которого, естественно, вызывает много вопросов. Это связано с тем, что, поскольку идентификация обеспечивается этим микрочипом, Карта Гражданина перестает быть стандартной идентификационной картой, которая имеет своей единственной целью идентификацию личности и становится удостоверением личности с гораздо большим потенциалом. Владелец удостоверения личности (электронного паспорта), как говорят нам эксперты, сможет найти его в любое время и в любом месте, поэтому идентификаторы, использующие R.F.I.D., получили международное название «удостоверения личности-информеры» (ταυτότητες –καταδότες).

Самым опасным элементом в данном случае из всего, о чем нами было сказано прежде, является используемый микрочип R.F.I.D., который является перепрограммируемым, то есть в нем заложена возможность для перезаписи и добавления или удаления данных. Кроме того, удостоверение личности сможет передавать все данные и транзакции через этот микрочип в электронную базу данных системы. Все эти данные будут отправлены с микрочипа и будут записывать огромное количество информации о личной жизни и деятельности граждан, нарушая, таким образом, каждое положение о конфиденциальности и неприкосновенности частной жизни. Вот ключевой вопрос: кто будет управлять всей этой информацией? Будут ли они весьма престижными и стоять выше всяких подозрений, как утверждают те, кто отстаивают идею о принятии нового удостоверения личности? Давайте не будем обманываться. Таких людей сегодня не хватает, особенно в наше время, когда в общественной жизни преобладает коррупционизм, о чем свидетельствуют многочисленные скандалы среди государственных чиновников, которые становятся достоянием публичных обсуждений. Кроме того, это повседневное явление, которое приводит к утечке и незаконному распространению личных данных граждан, продаже банкам, компаниям, страховым центрам и т. д. Также нет никакой гарантии безопасности данных от так называемых хакеров, поскольку на международном уровне, как уже доказано, ни один код, какой бы безопасный он ни был, не способен предотвратить их взлом. Тот факт, что это не преувеличение, подтверждается тем фактом, что хакерам удалось взломать коды и внести записи в американский Пентагон, НАСА, ФБР и другие.

Элладская Церковь, духовенство и монахи, богословы и православный народ в целом на протяжении многих лет оказывали сильное сопротивление запланированному внедрению электронного учета, который ведет к нумерации человеческой личности (превращению его в номер) и, прежде всего, к объединению их всех при использовании мерзкого числа 666 в новых удостоверениях личности. Так, наша Священная Мегаполия в сотрудничестве с «Центром Патристических Исследований» организовала 6 октября 2012 года на Стадионе Мира и Дружбы очень важный Семинар на тему «Новое удостоверение личности, билет без возврата» ( «Νέα ταυτότητα, εισιτήριο χωρίς επιστροφή»).  Священный Синод Элладской Церкви относительно данного вопроса в своем Заявлении от 17.11.2010 подчеркнул, среди прочего: «Церковь обязана сохранять свободу личности и отстаивать целостность веры. Вот почему: а) «Карта гражданина» никоим образом не должна содержать в каком бы то ни было виде число 666. (b) В любом случае личные права не должны нарушаться »[1].

Конечно, греческое правительство, на которое оказывают давление свыше американские властные силы, рекламирует и пропагандирует необходимость этих удостоверений личности, потому что через них, как они утверждают, они смогут бороться с терроризмом, уклонением от уплаты налогов и нелегальной иммиграцией. По их словам, необходимо внимательно следить за гражданами за их защитой и предотвращением и пресечением терроризма со стороны фанатичных джихадистов и экстремистов всех видов, которые совершают ужасные преступления, направленные против ни в чем не повинных граждан. Они также утверждают, что ни одному честному и нравственному человеку нечего бояться новых удостоверений личности, записей своих личных данных, поскольку ему нечего скрывать. Более того, нечего бояться христианину, чья жизнь – в «горнем граде». Наш ответ заключается в том, что, хотя никто не совершенен и не безгрешен, кроме одного Христа, однако же причина, по которой мы отказываемся от электронного учета и от электронного мониторинга нашей жизни, не в том, что нам есть что скрывать, а в том, что мы хотим сохранить наше право определять нашу личную жизнь и наш выбор, а не поддаваться желаниям и угрозам международных силовых центров, которые стремятся нами манипулировать. Давайте не будем забывать, что то, что мы считаем нравственным и честным, что является нашей ценностью и идеалом для нас, а именно — наша вера, наша Греция, наша греческая православная традиция, — противоположны глобальной олигархии, которая определяет судьбы мира, именно это то, что должно быть изменено и исчезнуть. Иными словами, мы, православные верующие, «несовместимы» с мировой системой власти.

Сегодняшнее сотрудничество SYRIZA-ANEL вернуло на передний план смену удостоверений полиции. Уже по совместному министерскому решению 8200 / 0-297647 / 10-4-2018 заместителя министра финансов и внутренних дел, которое было опубликовано в официальной газете. 1476 / B / 27-4-2018, новый тип удостоверений личности был установлен и установлены сроки замены для старых паспортов. Все, что остается, — это техническая подготовка властей к началу их выдачи. Мы цитируем следующее: «Замена удостоверений личности новыми с биометрическими данными, как с паспортами и водительскими правами, является договорным обязательством Греции. На этот раз чиновники Министерства по защите граждан заявляют, что мы полны решимости «запустить» процесс замены старых удостоверений личности новыми, которые будут соответствовать современным стандартам безопасности… Согласно предложениям эксперта EL.SA, новый документ является пластиковым и будет содержать микрочип с сохраненными биометрическими данными держателя. Каждый новый паспорт будет показывать фотографию и имя владельца, но не отпечаток его пальца …. Одной из причин правительственной политики, по-видимому, был страх перед возможной реакцией Церкви и депутатов по аналогии с паспортом со встроенным микрочипом» (Источник: www.kathimerini.gr). Обе публикации были нами взяты из официальной прессы. Исходя из министерского решения и вышеупомянутых публикаций вытекает, что новые удостоверения будут электронными, оснащены технологией микросхем R.F.I.D. и будут в целом иметь все технические характеристики старой карты гражданина. Очевидно, что правительство хочет «безболезненно» раздать новые удостоверения личности, тайно и «с черного хода», чтобы максимально избежать реакции греческого народа и Церкви. Оно не хочет, чтобы вопрос был вынесен на обсуждение Парламента, и оно не хочет проводить референдум, как это должно быть, конечно, после стольких и столь жестких реакций людей во все предыдущие годы. Другими словами, оно хочет навязать народу «жало» и «зомби» как законодательную меру и публичный документ, в отношении которого греческий народ имеет серьезные оговорки. Это демократические чувства правительства, которое, кроме того, предназначено для демократии, которая призвана уважать и служить людям!!! Оно спешит втиснуть нас в электронный «маятник» Нового Мирового Порядка, потому что это то, чего хотят и желают его начальники, штаб-квартира которых находится на другой стороне Атлантики.

Мы весьма в кратких словах напомнили, что весь вопрос, с самого его начала, является не только экономическим, политическим и социальным. Это в первую очередь вопрос богословский, поскольку на карту поставлена именно свобода человека, которая является высшим благом и даром Бога человеку, главной составляющей образа Божия в Его творении. Свобода выбора человека в его выборе и делах делает его ответственным за его спасение или за его утрату. В современной электронном учете, которые используется, человек теряет свою идентичность, поскольку система распознает только числа, элементы и баны. Мы перестаем быть свободными личностями со свободной волей и действиями и становимся объектами информации и сбора данных. Мы становимся людьми-марионетками, управляемыми и направляемыми через глобальную электронную систему управления могущественных олигархов Земли. Это очень типично для лозунга британских граждан в 2010 году против получения карты гражданина: «Мы не станем проштампованными телятами в конюшнях глобализации». Именно этого, втиснуть нас в конюшни, сегодня ищут и к этому стремятся невидимые сионистские властные центры. После того, как они опустошили нас и осквернили нас физически и духовно, они стремятся превратить нас в мутантов, неодушевленных, безупречных и обузданных, без дыхания, без воли, без надежды и цели, не ожидающих и не видящих неба. Люди, чья жизнь будет варьироваться между холодильником и телевизором.

В связи с этим, а также потому, что все слишком серьезно и касается нашего собственного спасения, мы просим Правящую Церковь еще раз серьезно и ответственно взглянуть на проблему в ее истинных масштабах, как это было в прошлом в предыдущих ее заявлениях. Необходимо прислушаться к страданиям верных людей Божьих. До него необходимо донести информацию об опасности принятия новых удостоверений личности и ему необходимо рекомендовать отказаться от принятия его отказ в получении. Требуйте от государства уважать выбор тех граждан, которые отказываются принять новые удостоверения личности, ссылаясь на свободу религиозной совести, которая, кроме того, закреплена в Конституции нашей страны.

Мы завершим наш этот краткий комментарий мудрыми и благочестивыми словами святого Паисия Святогорца, которые относятся к нашей теме: «Запечатление печатью — это отречение. Даже удостоверение личности — это отречение. Когда у меня есть символ 666 на удостоверении личности, и я подписываюсь (в нем), я принимаю эту вещь. Это отречение (от Христа), вполне понятные вещи. Вы отказываетесь от святого крещения, ставите другую печать, отрицаетесь от печати Христа и принимаете дьявола «. [2] «Удостоверение личности это — не печать. Это введение печати … если они примут это удостоверение личности, то это будет » [3]

Из Отдела Митрополии по Ересям и Парарелигиозным организациям

Εκ του Γραφείου επί των Αιρέσεων και των Παραθρησκειών

[1] βλ. Αρχ. Αθανασίου Αναστασίου, Η άρνηση της Κάρτας του πολίτη ως ομολογία πίστεως, Σύναξη Ορθοδόξων Ρωμιών, Ιανουάριος 2016.Архимандрит Афанасий Анастасиу. Отказ от Карты Гражданина как исповедание веры.

[2] Ιερομ. Ισαάκ, Βίος Γέροντος Παϊσίου του αγιορείτου, Άγιον Όρος 2004, σελ. 301.Иеромонах Исаак. Жизнь Старца Паисия Святогорца. :«Το σφράγισμα είναι άρνηση. Ακόμη και η ταυτότητα είναι άρνηση. Όταν έχουν πάνω στην ταυτότητα το σύμβολο του διαβόλου 666 και υπογράφω, άρα το αποδέχομαι αυτό το πράγμα. Είναι άρνηση, ξεκάθαρα πράγματα. Αρνείσαι το άγιο βάπτισμα, βάζεις άλλη σφραγίδα, αρνείσαι τη σφραγίδα του Χριστού και παίρνεις του διαβόλου»

[3] Γέροντος Παϊσίου Αγιορείτου Λόγοι Β΄, Πνευματική Αφύπνιση, Εκδ. Ι. Ησυχαστηρίου «Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος», Σουρωτή Θεσσαλονίκης, 1999, σελ. 183-184).

Старец Паисий Святогорец. Слова. Духовное пробуждение, т. 2 «Η ταυτότητα δεν είναι το σφράγισμα. Είναι η εισαγωγή του σφραγίσματος…αν πάρουν την ταυτότητα αυτό θα είναι πτώση».

https://www.impantokratoros.gr/impireos-nees-tautothtes.el.aspx

©перевод выполнен интернет-содружеством «Православный Апологет» 2019 г.

[1] «Η Εκκλησία είναι υποχρεωμένη να διαφυλάττει την ελευθερία του προσώπου και να υπερασπίζεται την ακεραιότητα της πίστεως. Γι’ αυτό: α) Η «Κάρτα του Πολίτη» δεν πρέπει να περιέχει κατ’ ουδένα τρόπο εμφανή, ή αφανή τον αριθμό 666. β) Επίσης κατ’ ουδένα τρόπο πρέπει με αυτή να παραβιάζονται οι προσωπικές ελευθερίες»

Νέες ταυτότητες: Η σύγχρονη ηλεκτρονική δουλεία!

Источник: http://thriskeftika.blogspot.com

https://apologet.spb.ru/ru/эсхатология-и-современность/3728-novye-udostovereniya-lichnosti-elektronnyj-pasport-sovremennoe-elektronnoe-rabstvo.html

image_pdfimage_print
Print Friendly, PDF & Email